website templates

Polityka prywatności strony internetowej

ADF-Finanse.pl

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
    1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej ADF-Finanse.pl jest Tomasz Maślanka wykonujący               działalność gospodarczą pod firmą ADF- Finanse, adres siedziby: oś. Kopernika 9/60, 34-100 Wadowice, adres do doręczeń: oś. Kopernika 9/60,         34-100 Wadowice, NIP: 5511018392, REGON: 356702769, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty         elektronicznej: biuro@adf-finanse.pl, dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą.
    2.Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu        Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych        i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej        RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
    1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony ADF-Finanse.pl w przypadku:
        a. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie             usprawiedliwiony interes Administratora.
    2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
        a. Imię i nazwisko,
        b. Adres e-mail,
        c. Numer telefonu,
    3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
        a. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym             czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia             wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
        b. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres             czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli             przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń             związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
    4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera                    użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
    5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub                innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes         Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie         funkcjonalności tych usług.
    6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
    7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie         art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź         analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
    8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane         przez niego dane są:
        a. przetwarzane zgodnie z prawem,
        b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
        c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej             identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
     1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej.                  Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom                  Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich                  przetwarzania (administratorzy).
     2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
     1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia                  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na                zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
     2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
            a. Dostęp do danych – art. 15 RODO
            b. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
            c. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
            d. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
            e. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
            f. Sprzeciw – art. 21 RODO
            g. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
       3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@adf-finanse.pl.
       4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego             spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter             żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy             informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
       5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę             do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. PLIKI "COOKIES"
        1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
        2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się             informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin             strony internetowej.
        3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików "cookies": sesyjne i stałe
                a. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania                     (opuszczenia strony).
                b. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub                     do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
         4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki               gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany               oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych               użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
         5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej               przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania               (przeglądarki internetowej).
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
        1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń             oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem             przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
        2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych             osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
        3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa             polskiego.

DANE KONTAKTOWE:

Adres: ul. Romanowicza 5,

             30-702 Kraków,

              Polska

tel.      +48 501 707 460

e-mail: biuro@adf-finanse.pl

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 18.00

Kilka słów:

kredyt hipoteczny Kraków, kredyt Kraków, kredyt firmowy Kraków, kredyt na mieszkanie Kraków, kredyt na budowę Kraków, tani kredyt Kraków, kredyt gotówkowy Kraków, kredyt bez zaświadczeń Kraków, kredyt na dom Kraków, kredyt hipoteczny na dom Kraków, kredyt hipoteczny na mieszkanie Kraków, ekspert kredytowy Kraków, pomoc w kredycie hipotecznym Kraków, kredyt hipoteczny pomoc Kraków, kredyt na mieszkanie w Krakowie, kredyt na dom w Krakowie, faktoring Kraków, leasing Kraków, leasing pojazdów Kraków, leasing maszyn Kraków, faktoring dla firm Kraków, usługi księgowe Kraków, rozliczenia roczne PIT, PIT Kraków